അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി

റവ.പി.മത്യാസ്
(പ്രസിഡന്റ് )

സജി കുമാർ
(സഹശുശ്രൂഷകൻ)

ശ്രീ.ജിൻസ്‌ലാൽ.സി.എൽ
(സെക്രട്ടറി)

ശ്രീമതി.രാജമേബൽ
(അക്കൗണ്ടന്റ് )

ശ്രീ.സ്റ്റീഫൻ
(കമ്മിറ്റി മെമ്പർ)

ശ്രീ.സുരേഷ്കുമാർ
(കമ്മിറ്റിമെമ്പർ)

ശ്രീമതി.വിജിലറാണി
(കമ്മിറ്റിമെമ്പർ)