പൂവർ ഫണ്ട്

2017 പൂവ്വർ ഫണ്ട് റിപ്പോർട്ട്

“എന്റെ ഈ ഏറ്റവും ചെറിയ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരുത്തന് ചെയ്തത് എനിയ്ക്കാകുന്നു         ചെയ്തത്.”                                                                                                           2017- ൽ പൂവ്വർഫണ്ടിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദൈവകൃപയാൽ ഭംഗിയായി നടന്നുവരുന്നു. കൺവീനറായി ശ്രി. സുരേഷ്‌കുമാർ ഡീവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വാർദ്ധക്യമാതാപിതാക്കളെ  കരുതുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 17-പേർക്ക് പെൻഷൻ നൽകുന്നു. ഒരു കുട്ടിയ്ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സഹായവും ഒരു വ്യക്തിയ്ക്ക് ചികിത്സാസഹായവും രണ്ട് നിർധനരായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കിറ്റും മാസംതോറും നൽകി വരുന്നു. കൂടാതെ രോഗികൾ, ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ളവർ എന്നിവരെ കമ്മറ്റി മെമ്പേഴ്‌സ് സന്ദർശിക്കുകയും സഹായം നൽകി വരികയും ചെയ്യുന്നു.

കൺവീനർ
ശ്രീ.സുരേഷ്കുമാർ